Op 9 januari zijn wij gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de lucht- en landzijdige infrastructuur, bestaande uit het inrichten van het bouwterrein en het plaatsen van hekwerk op de luchthaven. Daarnaast starten we met het aanleggen van drainage
en riolering en worden rondom de luchthaven bomen gekapt die binnen de aanvliegroute van het toekomstige vliegverkeer staan.

Vervolgens gaan we verder met het aanbrengen van diverse funderingen en verhardingen voor de start- en landingsbaan, taxibaan en het parkeerterrein. Ook worden diverse watergangen gegraven voor afwatering en brengen we kabels en leidingen aan om de luchthaven in de toekomst te kunnen voorzien van verschillende soorten verlichting.

Voor bovengenoemde werkzaamheden vinden transporten van en naar de luchthaven plaats. Het benodigde bouwverkeer voor de Talingweg rijdt aan en af vanaf de Larserweg (N302), de Eendenweg en de Talingweg. Rondom de Eendenweg en Talingweg wordt aanvullende bebording geplaatst voor het bouwverkeer.